Een fiets­ver­goeding is een kilome­ter­ver­goeding die de werkgever geeft aan zijn perso­neels­leden die hun woon-werkver­plaat­­singen geheel of gedeel­telijk met de fiets doen. In sommige sectoren kan een fiets­ver­goeding ook worden toegekend voor dienst­ver­plaat­singen die per fiets gebeuren.

Een fiets­ver­goeding geldt zowel voor een gewone fiets als een elektrische fiets. Ook de fiets­ver­goeding voor speed pedelecs (elektrische fietsen met trapon­der­steuning tot 45 km/h) werd op 6 oktober 2017 definitief goedge­keurd door de Kamer van Volksvertegenwoordigers.

Voor wie

Vanaf 1 mei 2023 is de betaling van een fiets­ver­goeding in bepaalde gevallen niet langer een vrije keuze, maar een verplichting. CAO 164 roept het recht op een fiets­ver­goeding in het leven. De CAO is van toepassing op alle werkgevers actief in de private en non-profit sectoren. In deze CAO worden bedragen en afstanden begrensd: er wordt 0,20€/gereden kilometer voorop­ge­steld met een maximum van 40 km per dag. Deze CAO is aanvullend: dat betekent dat dit geen afbreuk kan doen aan de onder­­ne­­mings- of sectorale CAO’s die vandaag al een fiets­ver­goeding toekennen. CAO 164 is dus enkel van toepassing op werkgevers uit sectoren die nog geen eigen regeling hadden getroffen over een fietsvergoeding.

Kostprijs werknemers

Voor de werknemer is het een onbelastbaar inkomen zolang de fietser niet meer dan het wettelijk vrijge­stelde bedrag ontvangt. Indien de fietser meer dan het wettelijk vrijge­stelde bedrag krijgt, wordt het bedrag boven het wettelijk vrijge­stelde bedrag wel belast als loon.

Indien de werknemer opteert voor het bewijzen van zijn beroeps­kosten dan kan hij zijn fiets­ver­plaat­singen in het kader van woon-werkverkeer inbrengen als kost ten bedrage van het wettelijk vrijge­stelde bedrag. Dit mag gecumu­leerd worden met de eventuele fiets­ver­goeding van de werkgever.

Een werknemer kan voor hetzelfde traject slechts één fiscaal vrijge­stelde vergoeding ontvangen.

Kostprijs werkgevers

De werkgever mag het bedrag van de fiets­ver­goeding vrij bepalen. Meestal is dit echter het wettelijk vrijge­stelde bedrag dat momenteel 0,27 euro per kilometer bedraagt (vastgelegd op basis van indexering 01/01/2023). Dit bedrag kan jaarlijks geïndexeerd worden. Indien de vergoeding hoger ligt dan het wettelijk vrijge­stelde bedrag, zijn ook sociale bijdragen verschuldigd door de werkgever.

Voordelen werkgevers

- De vergoeding zet meer werknemers aan om hun fiets te gebruiken.
- Het bedrag van de fiets­ver­goeding tot het wettelijk vrijge­stelde bedrag mag de werkgever inbrengen als 100% aftrekbare bedrijfskost waardoor de bedrijfs­winst en de daarop toege­paste vennoot­schaps­be­lasting daalt. Indien de fiets­ver­goeding ook uitbe­taald wordt voor dienst­ver­plaat­singen, is de fiets­ver­goeding een kost ‘eigen aan de werkgever’ die 100 % aftrekbaar is, maar wel sociale lasten genereert.

Meer info

Het wettelijk kader rond de fiets­ver­goeding wordt door de federale overheid vastgelegd. Voor meer infor­matie kunt u op deze website terecht. De inhoud van CAO 164 kan u hier raadplegen.