Het carpool­platform van Taxistop biedt de mogelijkheid om ritten te delen met andere werknemers, zowel binnen hetzelfde bedrijf, als met werknemers van nabij­ge­legen aange­sloten bedrijven. Werknemers kunnen ingeven voor welk traject en tijdstip ze een partner zoeken. Er bestaat een specifiek portaal voor bedrijven in de haven van Antwerpen.

Om de werkgever bij te staan in de admini­stratie, heeft Taxistop MyMobi­Ca­lendar ontwikkeld. Doordat werknemers hun woon-werkver­plaat­­singen in deze tool kunnen invullen, behoudt u als bedrijf het overzicht, algemeen of op indivi­dueel niveau, en wordt voor carpoolers op het einde van het jaar een print­klare samen­vatting gemaakt, om de fiscale vrijstelling aan te vragen.

Voor wie

Iedereen kan via Taxistop.be een carpool­partner zoeken. Voor bedrijven in de haven van Antwerpen is een specifiek portaal opgericht zodat het eenvou­diger is om een match te vinden met werknemers van een naburig bedrijf.

Kostprijs werknemers

Het zoeken van een carpool­partner is gratis, er worden zelfs brand­stof­kosten uitge­spaard. Indien het carpoolen georga­ni­seerd wordt door de werkgever, kan de werknemer de volledige woon-werkver­­goeding fiscaal vrijstellen.

Kostprijs werkgevers

Werkgevers in de haven kunnen een gratis account aanmaken waarmee hun werknemers zich kunnen registreren. Voor bijko­mende diensten wordt er wel een bijdrage gevraagd.

Voordelen werkgevers

- Via de MyMobi­Ca­lendar behoudt u het overzicht van de woon-werkver­plaat­­singen van uw werknemers. U kan deze tool ook gebruiken voor andere doeleinden, zoals het berekenen van de fiets­ver­goeding en de impac­te­va­luatie van campagnes.

- Taxistop denkt samen met u na over een actieplan aangepast aan uw organi­satie of bedrij­venzone, en stelt verschil­lende commu­ni­ca­tie­ma­te­rialen ter beschikking.

- Doordat de tool bedrijfs­over­schrijdend werkt, is het mogelijk om een carpool­partner te vinden in naburige bedrijven.

Initi­a­tief­nemers

Algemene website: www.carpool.be

Port of Antwerp carpoolportaal:

portofantwerp.carpool.be

Werkgevers die zich hierbij willen aansluiten kunnen zich wenden tot:

Sofie Defour

sde@taxistop.be
09 242 32 23