Net zoals voor bedrijfs­wagens, bestaat er ook een leasing­formule voor fietsen. Een breed spectrum aan fietsen past in dat programma (zoals elektrische fietsen, plooi­fietsen en bakfietsen). Er bestaan verschil­lende formules. Meestal wordt de werknemer na verloop van tijd eigenaar van de fiets. U kan als werkgever ook via leasing een bedrijfs­fietspark samen­stellen (cfr. poolwagens). De fietsen zijn dan ‘eigendom’ van de werkgever.

Voor wie

Alle werkgevers

Kostprijs werknemers

In het eerste geval betaalt de werknemer enkele jaren (meestal drie tot vijf jaar) lang een leasing­bij­drage via het brutoloon om een fiets aan te schaffen. Hiermee bespaart de medewerker tot 50 % in verge­lijking met een persoon­lijke aankoop van de fiets. Zo wordt een fiets die voor zijn eigen budget onhaalbaar leek, plots wel realis­tisch. Bovendien kan de medewerker ervoor kiezen om onderhoud, verze­kering en pechbij­stand in de bijdrage te integreren.

In de meeste gevallen zullen werknemers ook een fiets­ver­goeding (max. € 0,22/km) ontvangen. De inhouding op het brutoloon en de fiets­ver­goeding heffen elkaar deels of helemaal op. Zo heeft de werknemer op het eind van de looptijd van het lease­con­tract een gratis fiets.

In het geval van het gebruik maken van een bedrijfs­fietspark, betaalt de werknemer niets.

Kostprijs werkgevers

In het geval van een leasing waarbij de werknemer zijn bijdrage levert via het brutoloon, zijn het type inspan­ningen verge­lijkbaar met die van een bedrijfswagen.

Inves­teert u in een bedrijfs­fietspark, dan draagt de onder­neming de kosten. Weet dan dat het verwerven, onder­houden en herstellen van fietsen en hun toebe­horen, die ter beschikking worden gesteld van het personeel fiscaal voor 120 % in mindering mogen worden gebracht. Bij verwerving van de fiets door de werkgever is zowel aankoop als finan­ciële leasing 120% aftrekbaar. Opera­ti­onele leasing valt onder 100 % aftrek­baarheid. Inves­te­ringen in fietsen moeten lineair worden afgeschreven, over een termijn van minimum 3 jaar.

Daarnaast is er nog een andere kost. Omdat de werknemer zijn woon-werkver­plaatsing voortaan met de fiets doet, kan de werknemer een fiets­ver­goeding tot maximum € 0,22/km uitkeren (in plaats van de vrijge­stelde vergoeding voor de tussen­komst van de werkgever in de kosten van het woon-werkverkeer van auto of openbaar vervoer).

Voordelen werkgevers

- De kosten van fiets­leasing zijn tot 120 % aftrekbaar
- Het fileleed van werknemers wordt verzacht
- Fiets­ver­plaat­singen bevor­deren de gezondheid van de medewerkers, wat leidt tot minder ziekteverzuim.

Bedrijfs­ge­tui­genis

Lees hier hoe Atlas Copco met fiets­leasing aan de slag ging.
Lees hier hoe Remant met fiets­leasing aan de slag ging.
Lees hier hoe CARE met fiets­leasing aan de slag ging.
Lees hier hoe DP World met fiets­leasing aan de slag ging.
Lees hier hoe KBC met fiets­leasing aan de slag ging.

Initi­a­tief­nemers

De markt van aanbieders is volop in evolutie. U doet best een markt­vraag. Klop ook aan bij uw autolea­sings­be­drijf. Sommige leasings­maat­schap­pijen herori­ën­teren zich en combi­neren auto- en fietsleasing.

Bike-form biedt een overzicht van de aanbieders van fiets­ge­re­la­teerde diensten en/of producten in hun regio. Daarnaast bundelt het platform relevante infor­matie met betrekking tot het uitwerken van een fiets­beleid (voordelen van fietsen, fisca­liteit, verschil­lende types fietsen, …). Een rekentool simuleert de jaarlijkse besparing naar aanleiding van het fiets­beleid.
https://www.bikeform.be/nl

Bekijk op deze website ook de pagina over Elmo@Work over elektrische fiets­mo­bi­liteit: www.bereikbaarwerk.be/index.php/2016/07/19/elmo-at-work/