Een fiets­ver­goeding is een kilome­ter­ver­goeding die de werkgever geeft aan zijn perso­neels­leden die hun woon-werkver­plaat­­singen geheel of gedeel­telijk met de fiets doen. In sommige sectoren kan een fiets­ver­goeding ook worden toegekend voor dienst­ver­plaat­singen die per fiets gebeuren.

Een fiets­ver­goeding geldt zowel voor een gewone fiets als een elektrische fiets. Ook de fiets­ver­goeding voor speed pedelecs (elektrische fietsen met trapon­der­steuning tot 45 km/h) werd op 6 oktober 2017 definitief goedge­keurd door de Kamer van Volksvertegenwoordigers.

Voor wie

De werkgever is niet verplicht een fiets­ver­goeding toe te kennen tenzij een sector-CAO hem ertoe verplicht.

Kostprijs werknemers

Voor de werknemer is het een onbelastbaar inkomen zolang de fietser niet meer dan het wettelijk vrijge­stelde bedrag ontvangt. Indien de fietser meer dan het wettelijk vrijge­stelde bedrag krijgt, wordt het bedrag boven het wettelijk vrijge­stelde bedrag wel belast als loon.

Indien de werknemer opteert voor het bewijzen van zijn beroeps­kosten dan kan hij zijn fiets­ver­plaat­singen in het kader van woon-werkverkeer inbrengen als kost ten bedrage van het wettelijk vrijge­stelde bedrag. Dit mag gecumu­leerd worden met de eventuele fiets­ver­goeding van de werkgever.

Een werknemer kan voor hetzelfde traject slechts één fiscaal vrijge­stelde vergoeding ontvangen.

Kostprijs werkgevers

De werkgever mag het bedrag van de fiets­ver­goeding vrij bepalen. Meestal is dit echter het wettelijk vrijge­stelde bedrag dat momenteel 0,23 euro per kilometer draagt. Dit bedrag kan jaarlijks geïndexeerd worden. Indien de vergoeding hoger ligt dan het wettelijk vrijge­stelde bedrag, zijn ook sociale bijdragen verschuldigd door de werkgever.

De regeling voor speed pedelecs zal pas ingaan vanaf aanslagjaar 2018 en geldt met terug­wer­kende kracht. Dit wil zeggen dat sinds 1 januari 2017 werknemers met een speed pedelec hier aanspraak op kunnen maken.

Voordelen werkgevers

- De vergoeding zet meer werknemers aan om hun fiets te gebruiken.
- Het bedrag van de fiets­ver­goeding tot het wettelijk vrijge­stelde bedrag mag de werkgever inbrengen als 100% aftrekbare bedrijfskost waardoor de bedrijfs­winst en de daarop toege­paste vennoot­schaps­be­lasting daalt. Indien de fiets­ver­goeding ook uitbe­taald wordt voor dienst­ver­plaat­singen, is de fiets­ver­goeding een kost ‘eigen aan de werkgever’ die 100 % aftrekbaar is, maar wel sociale lasten genereert.

Initi­a­tief­nemers

Het wettelijk kader rond de fiets­ver­goeding wordt door de federale overheid vastgelegd. Voor meer infor­matie kunt u op deze website terecht:

http://financien.belgium.be/nl/particulieren/vervoer/
aftrek_­­ver­­voer­son­­kos­­­ten/woon-werkver­­keer/­­fiets