Als privaat bedrijf is het ook mogelijk collectief vervoer te organi­seren voor de werknemers. Meestal is dit gekoppeld aan een online reservatiesysteem.

Opstap­plaatsen, uurre­ge­lingen, kostprijs, capaciteit van de bussen … kunnen afgestemd worden op de noden van het bedrijf en de werknemers. Ook samen­wer­kings­ver­banden met nabij­ge­legen bedrijven zijn mogelijk.

Op dit ogenblik facili­teert Voka – Kamer van Koophandel Antwerpen-Waasland i.s.m. het Haven­be­drijf Antwerpen een hervor­mi­nigsproces van de door de bedrijven gefinan­cierde collec­tieve vervoer­sys­temen. Doelstelling is om tot een geïnte­greerd aanbod te komen dat een hogere dekkings­graad en frequentie aanbiedt. Hierdoor krijgen nog meer werknemers toegang tot het collectief vervoer.

Voor wie

Bedrijfs­ge­bonden collectief vervoer wordt meestal gebruikt voor woon-werkver­plaat­­singen van bedrijven met een speci­fieke vervoers­vraag, bijvoor­beeld door hun afgelegen locatie, uurregeling, …

Kostprijs werknemers

Bedrijfs­vervoer kan gratis aange­boden worden aan de werknemers of aan een aanvaardbare kostprijs.

Kostprijs werkgevers

De kostprijs van het systeem is onderwerp van onder­han­de­lingen met de vervoerder en afhan­kelijk van de afstanden, frequentie, capaciteit, …

Voordelen werkgevers

- Aanbod kan volledig afgestemd worden op de noden van het bedrijf.
- Uitbreiding van het wervings­po­ten­tieel: mensen die niet over een wagen beschikken, krijgen toch toegang tot de jobs.
- Hoge vervoersefficiëntie.

Initi­a­tief­nemers

Elk privaat bedrijf kan een eigen collectief vervoers­systeem opzetten, meestal is dit in samen­werking met een busmaat­schappij. Bent u dit van plan en wil u van gedachten wisselen met een onder­neming die deze oplossing toepast, vraag de mobili­teits­ma­nager van Voka – Kamer van Koophandel Antwerpen-Waasland om u hiermee in contact te brengen. Voor vragen omtrent het hervor­mingstraject, kan u eveneens bij hem terecht.

Voka – Kamer van Koophandel Antwerpen-Waasland

Steven Roeland
03 232 22 19
steven.roeland@voka.be