Infra­struc­tuur­be­heerders commu­ni­ceren via eigen digitale kanalen over werken. Afhan­kelijk van de bevoegd­heden en geografie gebeurt dit op zeer diverse wijze. Het is voor onder­nemers niet eenvoudig hun weg naar de juiste minder­hin­der­in­for­matie te vinden. Het digitaal platform Antwerpen-Waasland Mobiel komt aan deze tool tegemoet.

Het digitaal platform Antwerpen-Waasland Mobiel geeft een chrono­lo­gisch overzicht van infra­struc­tuur­werken die van start zijn gegaan in de Antwerpse en Wase regio: gerang­schikt op datum en te screenen op locatie. Het is opgemaakt om bedrijven in de regio Antwerpen-Waasland op één locatie te infor­meren en door te verwijzen naar detail­in­for­matie over lopende werven. Een summary bij elk infra­struc­tuurwerk helpt een onder­nemer om snel tot het juiste onderwerp te komen. Bij elk bericht zit een doorver­wijzing naar omlei­dings­kaarten, detail­in­for­matie en het bronma­te­riaal van de desbe­tref­fende infrastructuurbeheerder.

Voor wie

Alle onder­ne­mingen in de regio Antwerpen-Waasland

Kostprijs werknemers

Niet van toepassing

Kostprijs werkgevers

Niet van toepassing

Voordelen werkgevers

- Vertrekpunt voor het vinden van informatie
- Doorver­wijs­platform naar detail­in­for­matie en digitale kanalen van speci­fieke infrastructuurbeheerders

Initi­a­tief­nemers

Antwerpen-Waasland Mobiel is een initi­atief van Voka – Kamer van Koophandel Antwerpen-Waasland

www.antwerpen-waaslandmobiel.be

Steven Roeland

03 232 22 19
steven.roeland@voka.be