Net zoals voor bedrijfs­wagens, bestaat er ook een leasing­formule die de bedrijfs­wagen en de fiets combi­neert. Binnen het voor het perso­neelslid vastge­legde leasing­budget wordt zowel de wagen als de fiets geleased. Onderhoud, verze­kering en pechbij­stand zijn dan zowel voor de fiets als de wagen geïnte­greerd. Het laat de werknemer toe om zijn dagelijkse verplaatsing gecom­bi­neerd uit te voeren: een lang traject met de wagen en het laatste korte stuk bijvoor­beeld met de plooi­fiets. Of om enkele dagen per week met de elektrische fiets te komen en de andere met de wagen.

Voor wie

Werkgevers die medewerkers een leasing­wagen aanbieden.

Kostprijs werknemers

De werknemer zal in principe nooit slechter af zijn. In een aantal gevallen wordt het voor hem finan­cieel interes­santer omdat dat het belastbaar voordeel van alle aard zal afnemen.

Kostprijs werkgevers

Werkgevers kunnen de geldende leasings­be­dragen die met perso­neels­leden contrac­tueel zijn afgesproken blijven hanteren. Fiscaal kunnen er enkele voordelen zijn m.b.t. de integratie van de fiets in het pakket.

Voordelen werkgevers

- De kosten van het leasen van de fiets zijn fiscaal meer aftrekbaar.
- Het systeem geeft meer vrijheid aan werknemers hun verplaat­singen beter te organiseren.

Initi­a­tief­nemers

Heel wat leasings­maat­schap­pijen herori­ën­teren zich en combi­neren auto- en fiets­leasing. Zij zijn ook goed op de hoogte van de fiscale en finan­ciële impli­caties van het invoeren van dit systeem.