Agent­schap Wegen en Verkeer (AWV) is verant­woor­delijk voor de aanleg, onderhoud en beheer van de Vlaamse snel- en gewest­wegen. Op de website www.wegenenverkeer.be wordt de meest actuele infor­matie gegeven over geplande werken aan snel- en gewest­wegen. Nieuws­be­richten kunnen gevolgd door het aanmelden voor specifiek werfge­bonden nieuws­brieven of door te volgen op twitter.

Voor wie

Iedereen

Kostprijs werknemers

Niet van toepassing

Kostprijs werkgevers

Niet van toepassing

Voordelen werkgevers

- De website is een goed uitgangspunt bij de zoektocht naar infor­matie over snelweg- en gewestwegprojecten.

Initi­a­tief­nemers

Agent­schap Wegen en Verkeer

www.wegenenverkeer.be

Contact provincie Antwerpen: wegen.antwerpen@vlaanderen.be

Contact provincie Oost-Vlaan­­deren: wegen.oostvlaanderen@vlaanderen.be

Twitter: @wegenenverkeer