Bouwheer Lantis (voorheen BAM) legt de Ooster­weel­ver­binding aan. Met de aanleg van deze nieuwe infra­structuur wordt de Antwerpse Ring (R1) volledig rond gemaakt. Het doel van het project is het creëren van een betere mobiliteit, minder ongevallen en een betere leefkwa­liteit in de regio. Op de website www.oosterweelverbinding.be wordt infor­matie gegeven over het hoe en waarom van de wegen­werken en wordt gedetail­leerd infor­matie weerge­geven over het toekomstbeeld.

Het deelproject Oosterweel Linker­oever en Zwijn­drecht wordt momenteel gerea­li­seerd. Op deze deelwebsite vindt u onder meer concrete infor­matie over de minder-hinder­­maat­re­­gelen, de fasering en de tijde­lijke verkeersbewegingen.

Voor wie

Iedereen

Kostprijs werknemers

Niet van toepassing

Kostprijs werkgevers

Niet van toepassing

Voordelen werkgevers

- De website geeft u een helder overzicht over het project en het toekomst­beeld van de Ooster­weel­ver­binding. U kan nagaan welke mogelijk­heden het nieuwe project op vlak van mobiliteit voor uw organi­satie biedt.

- De deelwebsite over Linker­oever en Zwijn­drecht is een goed uitgangspunt bij de zoektocht naar bereik­baar­heids­in­for­matie voor uw onder­neming. U kan inschatten welke verkeers­be­we­gingen uw personeel, leveran­ciers en bezoekers zullen moeten maken tijdens de werkzaam­heden, alsook wat de impact zal zijn op uw verplaat­sings­mo­ge­lijk­heden. De site verzamelt ook infor­matie over concrete hinder, omlei­dingen, faseringen en informatie-initiatieven.

Initi­a­tief­nemers

Lantis is verant­woor­delijk voor de reali­satie van de Oosterweelverbinding.

Algemene website: www.oosterweelverbinding.be

Deelwebsite werkenn Oosterweel Linker­oever en Zwijn­drecht: www.oosterweelverbinding.be/linkeroever

info@lantis.be