De ‘Markt­plaats voor mobiliteit’ is een platform van de Stad Antwerpen om het aanbod aan mobili­teits­diensten in de Antwerpse regio uit te breiden. De focus ligt daarbij op duurzame spitsmij­dingen en blijvende gedrags­ver­an­de­ringen mbt tot mobiliteit. Het platform wordt op verschil­lende niveaus ontwikkeld.

Het luik ‘Mobili­teits­aan­bieders’ is een virtuele markt­plaats waar commer­ciële spelers die alter­na­tieven bieden voor personen- of vracht­ver­plaat­singen tijdens de spitsuren in de verwachte hinder­zones, zichtbaar worden gemaakt. Hun aanbod is gericht op een andere manier van reizen, buiten de spits reizen of niet reizen. De markt­plaats wordt permanent aangevuld met nieuwe initiatieven.

Voor wie

Onder­ne­mingen gelegen in regio Antwerpen: werkgevers, verla­dende partijen en logis­tieke dienst­ver­leners die nood hebben aan efficiënte mobili­­teits- en logis­tieke oplossingen.

Kostprijs werknemers

Niet van toepassing

Kostprijs werkgevers

De virtuele markt­plaats ‘Mobili­teits­aan­bieders’ is gratis toegankelijk.

Voordelen werkgevers

De markt­plaats ‘Mobili­teits­aan­bieders’ geeft een bedrijf de kans om commer­ciële spelers die alter­na­tieven bieden voor gemoto­ri­seerde personen- of vracht­ver­plaat­singen op een centraal punt te ontdekken. Via een link komt u meteen bij de aanbieder terecht.

Initi­a­tief­nemers

Slim naar Antwerpen is een samen­wer­kings­verband tussen infra­struc­tuur­be­heerders (Agent­schap Wegen en Verkeer, Beheers­maat­schappij Antwerpen Mobiel, Provincie Antwerpen en Port of Antwerp) en vervoers­aan­bieders (De Lijn en NMBS). Het samen­wer­kings­verband wordt gecoör­di­neerd door de Stad Antwerpen.

Slim naar Antwerpen

Grote Markt 1 – 2000 Antwerpen
info@slimnaarantwerpen.be
https://www.slimnaarantwerpen.be/nl/