Via het mobili­teits­budget kunnen werknemers die beschikken over een bedrijfs­wagen, deze omzetten naar een mobili­teits­budget. Binnen dit budget kiezen ze dan voor een combi­natie van vervoer­mid­delen die hen het vlotst en op de meest milieu­vrien­de­lijke manier op het werk krijgt.

Voor wie

De werkgever kan enkel een mobili­teits­budget toekennen aan werknemers die effectief over een bedrijfs­wagen beschikken of er voor in aanmerking komen. Het gaat om werknemers die deel uitmaken van een functie­ca­te­gorie waarvoor het bedrijfs­wa­gen­beleid van de werkgever in een bedrijfs­wagen voorziet. Het bedrijfs­wa­gen­beleid definieert men als de door de werkgever vastge­legde voorschriften met betrekking tot de toeken­nings­voor­waarden en het gebruik van de bedrijfswagen.

Kostprijs werknemers

De grootte van het mobili­teits­budget wordt bepaald afhan­kelijk van de reële jaarlijkse werkge­verskost van de bedrijfs­wagen die men opgeeft (of waarvoor men in aanmerking komt). In deze zogenaamde Total Cost of Ownership of TCO, zit de finan­cie­ringskost van de wagen vervat, maar ook alle bijho­rende kosten voor brandstof, verze­ke­ringen, de CO2-solida­ri­­teits­­­bij­­drage, nietaf­trekbare btw, …

Dit budget kan men verdelen over een (milieu­vrien­de­lijke) bedrijfs­wagen in combi­natie met alter­na­tieve vervoer­mid­delen en is volledig vrijge­steld van sociale zekerheid en belas­tingen. Het deel van het budget dat niet gespen­deerd werd, ontvangt de werknemer op het einde van het kalen­derjaar in cash. Dit saldo is vrijge­steld van belas­tingen, maar onder­worpen aan een speci­fieke socia­le­ze­ker­heids­bij­drage van 38,07% ten laste van de werknemer. De werknemer zal hiermee wel socia­le­ze­ker­heids­rechten kunnen opbouwen.

Kostprijs werkgevers

De reële jaarlijkse werkge­verskost van de bedrijfs­wagen die men opgeeft (of waarvoor men in aanmerking komt) bepaalt de grootte van het mobili­teits­budget. In deze zogenaamde Total Cost of Ownership of TCO, zit de finan­cie­ringskost van de wagen vervat, maar ook alle bijho­rende kosten voor brandstof, verze­ke­ringen, de CO2-solida­ri­­teits­­­bij­­drage, nietaf­trekbare btw, … Werkgevers die eigenaar zijn van de bedrijfs­wagen, vervangen de finan­cie­ringskost door een jaarlijkse afschrijving van 20%.

Voordelen werkgevers

De werkgever biedt de werknemer een flexi­belere manier van verlonen, met combi­natie van een (milieu­vrien­de­lijke) bedrijfs­wagen, duurzame vervoer­mid­delen en ‑diensten, en een restsaldo in cash.

Initi­a­tief­nemers

De mobili­teits­budget is een bevoegdheid van de federale overheid:

https://mobiliteitsbudget.be/nl