De Mobilotheek is een initi­atief van Slim naar Antwerpen om pende­laars de kans te geven eens een ander vervoer­middel te testen voor hun woon-werk verkeer. Met de Mobilotheek kan u proeven van de stads­fiets, elektrische fiets, plooi­fiets, bakfiets of fietskar. Daarnaast kan u dankzij de Lijn ook gratis bus of tram uitpro­beren en ook Velo kan u gratis testen. Combi­naties van boven­staande zijn overigens ook mogelijk. Zo kan u bijvoor­beeld ook de Lijn en Velo combi­neren, of stads­fiets en fietskar, …

Voor wie

Onder­ne­mingen gelegen in stad Antwerpen kunnen de Mobilotheek uittesten. De voorwaarde is dat u partner wordt van Slim naar Antwerpen en deelneemt aan de Mobilotheek.

Kostprijs werknemers

Niet van toepassing

Kostprijs werkgevers

Om beroep te kunnen doen op de verschil­lende producten van de Mobilotheek betalen onder­ne­mingen 10 euro per werknemer met een maximum van 5000 euro per jaar. Er wordt een overeen­komst gesloten. De onder­neming wordt geadvi­seerd en admini­stratief begeleid door de medewerkers van Slim naar Antwerpen. Voor de verschil­lende producten zijn gebruiksvoorwaarden.

Voordelen werkgevers

- De Mobilotheek geeft een bedrijf de kans om een brede waaier aan alterantief aanbod uit te testen onder begeleiding.
- De Mobilotheek is ook een ideale schakel tussen een uitge­voerde mobili­teits­analyse en de praktische toepassing van vervoersalternatieven.

Initi­a­tief­nemers

De mobilotheek is een initi­atief van Slim naar Antwerpen, het samen­wer­kings­verband tussen infra­struc­tuur­be­heerders (Agent­schap Wegen en Verkeer, Beheers­maat­schappij Antwerpen Mobiel, Provincie Antwerpen en Port of Antwerp) en vervoers­aan­bieders (De Lijn en NMBS). Het samen­wer­kings­verband wordt gecoör­di­neerd door de Stad Antwerpen.

Slim naar Antwerpen

Grote Markt 1 – 2000 Antwerpen
info@slimnaarantwerpen.be
www.slimnaarantwerpen.be/mobilotheek