De Pendelbus is een collectief vervoers­systeem dat werknemers vanuit verschil­lende plekken in het Waasland en Antwerpen naar hun werkbe­stemming in de haven van Antwerpen en de Waasland­haven brengt. De bussen vertrekken, na reser­vatie, op verschil­lende tijdstippen van en naar gereser­veerde bedrijven. De pende­laars worden afgezet aan de ingang van het bedrijf. De Pendelbus rijdt routes die door onder­ne­mingen worden aangevraagd.

Voor wie

Bedrijven of interim­kan­toren die een overeen­komst afsluiten met Pendelbus Haven. Elk bedrijf in de haven van Antwerpen (bedrijf met haven­nummer op Linker- of Rechter­schel­de­oever) kan zich aansluiten. Via een flexibel reser­va­tie­systeem kunnen werknemers, uitzend­krachten, stagiairs, solli­ci­tanten,… die bij het bedrijf werkzaam zijn, gebruik maken van het busvervoer.

Kostprijs werknemers

De pendelaar betaalt niet bij op- of afstappen. Maande­lijks wordt gefac­tu­reerd aan de onder­neming waarvoor hij/zij werkt. De onder­neming kan deze kostprijs al dan niet doorre­kenen aan de werknemer.

Kostprijs werkgevers

De kostprijs is afhan­kelijk van de route. De kostprijs is voor 120 % fiscaal aftrekbaar.

Voordelen werkgevers

- Door een veilig en comfor­tabel alter­natief voor de wagen, kan het wervings­po­ten­tieel uitge­breid worden: mensen die niet over een wagen beschikken, krijgen toch de mogelijkheid om een job in de haven uit te oefenen.
- De kostprijs blijft beperkt aangezien de capaciteit afgestemd wordt op de actuele vraag.
- Flexibel reser­va­tie­systeem. Ook vaste shuttle­diensten zijn mogelijk.
- Vaste vertrek­plekken en routes. Bijko­mende trajecten zijn mogelijk op aanvraag.
- De uren zijn afgestemd op ploegen­diensten.
- Solli­ci­tanten rijden gratis.

Bedrijfs­ge­tui­genis

Lees hier hoe Lanxess gebruik maakt van de Pendelbus Haven.

Initi­a­tief­nemers

Dit is een initi­atief van het Haven­be­drijf Antwerpen en Maatschappij Linkerscheldeoever.

www.pendelbushaven.be

Bob Kussé

0470 63 09 57
Bob.kusse@pendelbushaven.be