Bedrijven zitten met speci­fieke bekom­mer­nissen bij wegen­werken of mobili­teits­ini­ti­a­tieven. Voka – Kamer van Koophandel Antwerpen-Waasland zet een bereik­baar­heids­ma­nager in om de belangen van de bedrijven op vlak van mobili­teits­uit­da­gingen zo goed mogelijk te behar­tigen. De bereik­baar­heids­ma­nager adviseert overheden en infra­struc­tuur­be­heerders over de infor­ma­tie­noden van bedrijven en zoekt mee naar oplos­singen. Hij brengt bedrijven in contact met de beschikbare infor­matie over bereik­baarheid en (onderzoek naar) alter­na­tieve verplaat­sings­op­los­singen. Hij stimu­leert bedrijven creatief na te denken over de mobiliteit van hun werknemers en verbindt hen met instanties die alter­na­tieven onder­zoeken of aanbieden. De bereik­baar­heids­ma­nager werkt mee aan het opzetten van infor­ma­tie­bij­een­komsten en netwerk­mo­ge­lijk­heden rond mobiliteit, samen met overheids- en mobili­teits­partners. Hij is aanspreekpunt voor bedrijven in hun zoektocht naar infor­matie of naar een gespreks­partner bij wegbeheerders.

Voor wie

Middel­grote en grote onder­ne­mingen in de regio Antwerpen en Waasland.

Kostprijs werknemers

Niet van toepassing

Kostprijs werkgevers

De dienst­ver­lening is gratis.

Voordelen werkgevers

- Aanspreekpunt dat snelle doorver­wijzing of tussen­komst mogelijk maakt
- Betere toegang tot speci­fieke infor­matie over wegwerk­zaam­heden, mobili­teits­ini­ti­a­tieven en alter­na­tieve mogelijk­heden voor bedrijven

Initi­a­tief­nemers

Dit is een initi­atief van Voka – Kamer van Koophandel Antwerpen-Waasland in samen­werking met de Vlaamse overheid.

Mobili­teits­ma­nager

Steven Roeland
03 232 22 19
steven.roeland@voka.be