De Lijn stelt een bedrijfs­mo­bi­li­teitstest ter beschikking. Daarin kunnen organi­saties zich bench­marken op het vlak van mobiliteit. Aan de hand van 20 vragen kan u ontdekken hoe uw mobili­teits­profiel zich verhoudt tegenover andere werkgevers. Het profiel dat u te zien krijgt is weten­schap­pelijk onder­bouwd. U krijgt volgens het profiel ook suggesties van aanpak en maatre­gelen die leiden tot een betere mobiliteit van uw werknemers. Het resultaat is vooral oriën­terend: het helpt u na te gaan in welke richting u acties kan onder­nemen en welke stappen u best eerst kan zetten.

Voor wie

Mobili­teits­co­ör­di­na­toren, hr‑, finance‑, fleet- en facility managers, duurzaam­heids­co­ör­di­na­toren, zaakvoerders of andere functies die profes­si­oneel bezig zijn met de mobiliteit van werknemers binnen de eigen organisatie

Kostprijs werknemers

Niet van toepassing

Kostprijs werkgevers

De Bedrijfs­mo­bi­li­teitstest is gratis.

Voordelen werkgevers

- De analyse is snel en stelt u in staat zich te oriënteren
- Geobjec­ti­veerde analyse van het mobili­teits­profiel van uw onder­neming: de analyse plaatst u in één van de zes mobili­teits­pro­fielen, met daaraan gekoppeld aangepast advies.
- Het instrument leidt u naar het zakelijk aanbod van openbaar vervoer.

Initi­a­tief­nemers

De bedrijfs­mo­bi­li­teitstest is een initi­atief van De Lijn Centrale Diensten – Afdeling Klant & Verkoop – Dienst Verkoops­beleid Bedrijven

http://debedrijfsmobiliteitstest.delijn.be/
015 40 89 22