Het samen­wer­kings­verband Slim naar Antwerpen geeft bedrijven mobili­teits­advies op maat. Medewerkers van de Stad Antwerpen gaan daarbij in verschil­lende stappen te werk: na een kennis­ma­kings­ge­sprek volgt een mobili­teitsscan met analyse van de woon-werkver­plaat­­singen van uw medewerkers en concrete conclusies over alter­na­tieven. Wilt u als bedrijf van de analyse naar de praktijk overstappen, dan voorziet de Stad Antwerpen een divers producten- en diensten­aanbod (advies, fiets­proefpark, aankoopincentives…).

Voor wie

Bedrijven en organi­saties met meer dan 20 werknemers op het grond­gebied van de Stad Antwerpen en Zwijndrecht.

Kostprijs werknemers

Niet van toepassing.

Kostprijs werkgevers

- Afhan­kelijk van de grootte van uw onder­neming, betaalt u al dan niet een instapkost (maximum 5.000 euro) en onder­tekent u een deelna­me­over­een­komst. Vervolgens wordt een mobili­teitsscan uitge­voerd die het huidige reisgedrag van uw werknemers in kaart brengt en de mogelijk­heden voor alter­na­tieve woon-werkver­plaat­­singen toont.

- De begeleiding omvat een aanbod van o.a. bijstand, fiscaal en juridisch advies, oplei­dingen en een fietstestpark.

- Uw bedrijf stelt gegevens ter beschikking (via data en vragen­lijst). Alle verwerking ervan is ten laste van de Stad Antwerpen en gebeurt GDPR-conform.

- Kleinere onder­ne­mingen kunnen ook beroep doen op een beperkter gratis traject.

Voordelen werkgevers

- Objec­tieve analyse.
- Inten­sieve begeleiding en concreet advies op maat.
- Alter­na­tieven kunnen worden uitge­pro­beerd (vb. fiets­proefpark, proef­project plaat­s­on­af­han­kelijk werken, aankoop­in­centive fiets…)

Bedrijfs­ge­tui­genis

Lees hier hoe KBC geadvi­seerd werd door Slim naar Antwerpen.
Lees hier hoe Zuidnatie geadvi­seerd werd door Slim naar Antwerpen.

Initi­a­tief­nemers

Slim naar Antwerpen is een samen­wer­kings­verband tussen de stad Antwerpen en de infra­struc­tuur­be­heerders (Agent­schap Wegen en Verkeer, Lantis, Provincie Antwerpen, de Vlaamse Waterweg en het Haven­be­drijf Antwerpen) en vervoers­aan­bieders (De Lijn en NMBS). Het samen­wer­kings­verband wordt gecoör­di­neerd door de Stad Antwerpen. Zij stellen begeleiders ter beschikking om het aanbod voor bedrijven uit te voeren.

https://www.slimnaarantwerpen.be/nl/werkgevers
03 338 49 58
03 338 49 52
bereikbaarheidsmanagers@slimnaarantwerpen.be