Slim naar Antwerpen is een samen­wer­kings­verband tussen diverse overheden die op vlak van mobili­teits­in­fra­structuur en vervoers­aanbod in de Antwerpse regio actief zijn. Het samen­wer­kings­verband treedt coördi­nerend op en doet inspan­ningen om gebundeld over mobili­teits­al­ter­na­tieven en werkzaam­heden te communiceren.

Het platform stelt ook een uitge­breide route­planner beschikbaar. Deze route­planner stelt verschil­lende vervoers­com­bi­naties voor aan wegge­bruikers zodat bezoekers zich multi­modaal kunnen verplaatsen. Op de hinder­kaart vindt u een overzicht van de grootste infrastructuurwerken.

Op de site vindt u ook info over het mobili­teits­advies voor bedrijven en een specifiek proef­aanbod voor bedrijven ontsloten. Nieuws­be­richten kunnen gevolgd door het aanmelden voor een nieuws­brief of te volgen op twitter.

Voor wie

Het infor­ma­tie­platform is voor iedereen beschikbaar. Het aanbod voor bedrijven en organi­saties is van toepassing op het grond­gebied van de Stad Antwerpen en de gemeente Zwijndrecht.

Kostprijs werknemers

Niet van toepassing

Kostprijs werkgevers

Beschrijf hier de kostprijs voor de werkgevers…

Voordelen werkgevers

- De website is een goed uitgangspunt bij de zoektocht naar bereik­baar­heids­in­for­matie. Ze leidt snel naar een project­website of bron met gedetail­leerde infor­matie over een specifiek infrastructuurwerk.

- Er is nu ook een “slimme” en multi­modale route­planner beschikbaar. Die houdt rekening met werkzaam­heden en omlei­dings­routes. De route­planner sugge­reert u het trans­port­middel dat u het snelst over de gevraagde route loodst, hoelang u erover doet met verschil­lende trans­portmodi en welk weg u volgt. Uniek is dat de multi­modale route­planner verschil­lende vervoers­mid­delen combi­neert. Zo kunnen verschil­lende vervoersmodi op elkaar aansluiten om uw bestemming te bereiken.

- Er is ook een aanbod voor bedrijven op vlak van mobiliteitsalternatieven.

Initi­a­tief­nemers

Slim naar Antwerpen is een samen­wer­kings­verband tussen de stad Antwerpen en de infra­struc­tuur­be­heerders (Agent­schap Wegen en Verkeer, Lantis, Provincie Antwerpen, de Vlaamse Waterweg en het Haven­be­drijf Antwerpen) en vervoers­aan­bieders (De Lijn en NMBS). Het samen­wer­kings­verband wordt gecoör­di­neerd door de Stad Antwerpen.

www.slimnaarantwerpen.be
info@slimnaarantwerpen.be