De Ooster­weel­werken zorgen voor een grote impact op de mobiliteit van en naar de bedrij­ven­zones. Als onder­nemer wil u ook uw personeel zo goed mogelijk op de hoogte brengen van timing, fasering, omlei­dingen… Lantis, de bouwheer van de Ooster­weel­ver­binding, stelt een gratis tool ter beschikking die u in staat stelt om al uw medewerkers gelijk­tijdig, frequent en volledig te infor­meren. Een nieuw­supdate specifiek voor uw werknemers.

Voor wie

Onder­nemers of hr-managers van bedrijven die gelegen zijn in één van de 9 industrie­zones die in de omgeving van de Ooster­weelwerf liggen. Het gaat om industrie­zones op het grond­gebied van Antwerpen, Zwijn­drecht, Beveren en Kruibeke. Voor de lijst van de industrie­zones: zie inschrij­vings­module. Onder­ne­mingen daarbuiten kunnen de info ook ontvangen, maar niet op niveau van hun industriezone.

Kostprijs werknemers

Niet van toepassing.

Kostprijs werkgevers

De nieuw­supdate over de Ooster­weel­werken voor werknemers is een gratis tool. Uw bedrijf aanmelden is noodza­kelijk. Dat kan eenvoudig door uw gegevens en de locatie van uw bedrij­venzone op te geven via een inschrijvingsmodule.

Voordelen werkgevers

De nieuw­supdate wordt tweewe­ke­lijks gestuurd in PDF-formaat, waar relevant met bijkomend beeld­ma­te­riaal in JPG. De infor­matie komt terecht bij de spoc van uw onder­neming. Op die manier beschikt u over infor­matie die u ofwel recht­streeks kan doorsturen naar uw medewerkers, ofwel eenvoudig kan integreren in de interne commu­ni­ca­tie­mid­delen van uw organi­satie. U bent in staat uw medewerkers allemaal tegelijk te infor­meren met een vaste frequentie.

Initi­a­tief­nemers

Dit initi­atief kwam tot stand door een samen­werking tussen Lantis en Voka – Kamer van Koophandel Antwerpen-Waasland.

Voka – Kamer van Koophandel Antwerpen-Waasland biedt de inschrij­vings­module aan:
https://www.voka.be/informeer-uw-personeel-over-de-oosterweelwerken-de-nieuwsbrief-voor-werknemers-gratis

Na inschrijving, zorgt Lantis ervoor dat u de infor­matie regel­matig ontvangt.