Het Pendelfonds van de Vlaamse Overheid subsi­dieert projecten die een duurzaam woon-werkverkeer bevor­deren. Projecten die tot doel hebben om het aantal autover­plaat­singen op het vlak van woon-werkverkeer te vermin­deren kunnen in aanmerking komen voor subsi­di­ëring uit het fonds, zoals initi­a­tieven om het fietsen, het gebruik van deelwagens en openbaar vervoer te stimuleren.

Het Pendelfonds werkt met projec­top­roepen, beperkt in tijd. Momenteel is er geen oproep.

Voor wie

Bedrijven, bedrij­ven­groepen of andere private instel­lingen (al dan niet in samen­werking met lokale of provin­ciale overheden of andere publieke instel­lingen) kunnen de subsidie aanvragen. Enkel bedrijven die volgens de Vlaamse overheid in filege­voelig gebied liggen, kunnen een beroep doen op deze subsidie.

Kostprijs werknemers

Niet van toepassing

Kostprijs werkgevers

Een dossier indienen en de bijbe­ho­rende begeleiding is gratis.

Voordelen werkgevers

De werkgever ontvangt een subsidie voor maatre­gelen die een modale verschuiving van niet-duurzame vervoer­mid­delen naar duurzame vervoer­mid­delen beogen.

Initi­a­tief­nemers

Het Pendelfonds is opgericht door de Vlaamse Overheid, onder­steund door de Provin­ciale Mobili­teits­punten. Zij begeleiden u gratis en profes­si­oneel bij de opmaak van uw dossier.

http://www.pendelfonds.be/

Provin­ciaal Mobili­teitspunt Antwerpen:

Desguinlei 100 – 2018 Antwerpen
03 240 51 30
mobiliteitspunt@provincieantwerpen.be

Provin­ciaal Mobili­teitspunt Oost-Vlaanderen:

PAC Het Zuid – Woodrow Wilson­plein 2 – 9000 Gent
09 267 78 28
pmp@oost-vlaanderen.be