Met de subsidie voor ‘projecten duurzame mobiliteit’ wil de Provincie Oost-Vlaan­­deren vernieuwing in de mobili­teits­sector stimu­leren door vooruit­stre­vende projecten te detec­teren en te onder­steunen. Projecten die struc­tureel inzetten op ‘zachte’ mobiliteit (fiets, openbaar vervoer, carpoolen, …) komen in aanmerking.

Voor wie

Bedrijven, bedrij­ven­groepen of andere private instel­lingen, maar ook lokale of provin­ciale overheden of andere publieke instel­lingen die gelegen zijn in de provincie Oost-Vlaan­­deren, kunnen de subsidie aanvragen.

Kostprijs werknemers

Niet van toepassing

Kostprijs werkgevers

U moet een dossier indienen, met een duide­lijke planning, doelstel­lingen, en een toelichting van de verwachte kosten. Via de diverse criteria wordt uw dossier door een advies­com­missie gescoord.

Voordelen werkgevers

- De finan­ciële onder­steuning kan oplopen tot 20.000 euro voor project­ge­bonden kosten. De tussen­komst geldt zowel voor reali­sa­tie­kosten als project­ge­bonden kosten (vb. commu­­ni­­catie- en promo­tie­ma­te­riaal en loonkosten).
- Het is mogelijk om de subsidie te combi­neren met subsidies van andere overheden.

Initi­a­tief­nemers

De subsidie voor ‘projecten duurzame mobiliteit’ is een initi­atief van de dienst Mobiliteit van de Provincie Oost-Vlaan­­deren. Zij adviseren u bij de opmaak van uw dossier.

Dienst Mobiliteit – Provincie Oost-Vlaanderen

09 267 75 09
mobiliteit@oost-vlaanderen.be
https://oost-vlaanderen.be/wonen-en-leven/mobiliteit/subsidies/subsidie-voor-projecten-voor-duurzame-mobiliteit.html

Momenteel loopt er geen project­aan­vraag, in de loop van 2023 zal een nieuwe oproep gelan­ceerd worden.