De subsidie ‘energie-ambas­sa­­deurs’ van de Provincie Oost-Vlaan­­deren onder­steunt de uitvoering van concrete projecten die bijdragen tot de energie­tran­sitie met als doel de CO2-uitstoot te vermin­deren. Dit kan door mobili­teits­op­los­singen in te zetten waarbij autoge­bruik wordt geredu­ceerd en wordt ingezet op fiets, openbaar vervoer, deelsys­temen…. Een belangrijk criterium is dat het project een visie op langere termijn uitdraagt: de vermin­derde CO2-uitstoot moet ook tastbaar blijven na de projectperiode.

Voor wie

Bedrijven, bedrij­ven­groepen of andere private instel­lingen, maar ook lokale of provin­ciale overheden of andere publieke instel­lingen die gelegen zijn in de provincie Oost-Vlaan­­deren, kunnen de subsidie aanvragen.

Kostprijs werknemers

Niet van toepassing

Kostprijs werkgevers

U moet een dossier indienen met een duide­lijke planning, doelstelling en een toelichting van de verwachte kosten. Via de diverse criteria wordt uw dossier door een advies­com­missie gescoord.

Voordelen werkgevers

- U kan een finan­ciële onder­steuning tot 20.000 euro bekomen voor project­ge­bonden kosten. Deze tussen­komst geldt zowel voor reali­sa­tie­kosten als project­ge­bonden kosten (vb. commu­­ni­­catie- en promo­tie­ma­te­riaal en loonkosten).
- Het is mogelijk om de subsidie te combi­neren met subsidies van andere overheden.

Initi­a­tief­nemers

De subsidie ‘energie-ambas­sa­­deurs’ is een initi­atief van de dienst Klimaat, Milieu & Natuur van de Provincie Oost-Vlaan­­deren. Zij adviseren u bij de opmaak van uw dossier.

Dienst Klimaat, Milieu & Natuur Provincie Oost-Vlaanderen

+32 9 267 78 02
energieambassadeurs@oost-vlaanderen.be
www.oost-vlaanderen.be/energieambassadeurs

Momenteel is het niet mogelijk om een project in te dienen.