De instal­latie van laadpunten op je bedrijfs­parking is een complexe materie. Het is van belang om je hierover goed te infor­meren. Bedrijven die bouwen aan een elektro­tech­nische instal­latie waarin laadinfrastructuur moet geïnte­greerd worden, moeten rekening houden met verschil­lende aandachts­punten en uitda­gingen. Bijvoor­beeld welk type elektri­ci­teits­aan­sluiting voorzien is, zijn er losse of vaste kabels voorzien, worden de laadpunten binnen of buiten voorzien, wat met brand­vei­ligheid, wat is het laadver­mogen en hoe zit het met laadtijd en de gelijk­tij­digheid van laden, … Ook de instal­latie van laadpunten bij werknemers thuis vraagt technische voorkennis bij de werkgever en tot slot, de bevei­liging van de elektrische laadinfrastructuur: het is aange­wezen om de gewij­zigde versie van het ‘Algemeen reglement op de Elektrische Instal­laties’ (AREI in KB) door te nemen.

Initi­a­tief­nemers

Volta, de sector­fe­de­ratie van elektro­techniek biedt een gratis e‑learning aan. Deze opleiding geeft inzicht in de basis van de technische aspecten die verbonden zijn aan de instal­latie van laadinfrastructuur, wat er nodig is voor deze instal­latie en welke aandachts­punten hierbij zijn.
Meer info via deze website.