Het is nuttig om de car policy van je onder­neming tegen het licht te houden bij het overscha­kelen naar een elektrisch bedrijfs­wa­genpark. Er moeten echter bijko­mende afspraken gemaakt worden. Het is aange­raden om speci­fieke afspraken rond het gebruik van de elektrische bedrijfs­wagens toe te voegen aan de car policy. Afspraken over laadpalen zoals de manier van terbe­schik­king­stelling, terug­be­taling van instal­la­tie­kosten van een laadpaal bij een werknemer thuis, scena­rio’s wanneer de werknemer uit dienst gaat,…

Daarnaast is het van belang om afspraken te maken over in welke kosten je als werkgever tussenkomt en welke niet. Een duide­lijke richtlijn over laden op de bedrijfs­parking (wanneer, hoelang, etc.) is nuttig in functie van het spreiden van je elektri­ci­teits­ver­bruik. Ook afspraken rond het finan­cieel efficiënt laden en de rijvaar­digheid met elektrische voertuigen worden best in de car policy opgenomen.

Meer info

Bij je sociaal secre­ta­riaat of leasingmaat­schappij kan je je laten adviseren over het opstellen van een car policy.