Vanaf 2023 hangt het nettarief op je elektri­ci­teits­factuur niet enkel af van de verbruikte hoeveelheid elektri­citeit, maar ook van hoe zwaar je het elektri­ci­teitsnet belast. Dit resul­teert in het capaci­teits­tarief, gebaseerd op de pieken in je verbruik. Het is van belang om te weten welke impact het capaci­teits­tarief heeft op de kosten die gemaakt worden om elektrische bedrijfs­wagens op te laden. Zowel voor het laden op de bedrijfs­parking als voor het laden bij de werknemers thuis is het goed om rekening te houden met een aantal zaken.

Beperk het piekvermogen

Een lagere laadsnelheid resul­teert in een lager piekver­mogen en een hogere laadsnelheid in een hoger piekver­mogen. Het is aange­wezen om een evenwicht te zoeken tussen een minimum laadcomfort behalen tijdens het opladen van de wagen en tegelij­kertijd te waken over de kosten. Er zijn verschil­lende mogelijk­heden om het piekver­mogen te beperken: men kan het laadver­mogen van de elektrische wagen statisch beperken, daarnaast kan men ervoor zorgen dat er wordt opgeladen aan een gelei­de­lijke instelling door een slimme instelling van de laadpaal, tot slot is er ook de mogelijkheid om aan een slim laadpunt dynamisch te laten laden en zo piekver­mogens af te vlakken in functie van ander gebruik op de netaan­sluiting op hetzelfde moment.

Beperk de energie­kosten voor thuisladen

Naast het laden op het werk hebben werknemers veelal een laadstation thuis ter beschikking. De energie­kosten van deze laadkosten komen via een onkos­tennota of split bill terecht bij de werkgever. Aangezien de werkgever de verbruiks­kosten vergoedt, is er niet altijd een stimulans om de wagen slim en gespreid te laden. Het is dus belangrijk om werknemers te motiveren “hun laadgedrag” af te stemmen in functie van het capaci­teits­tarief en hen zo aan te zetten om bewuster te gaan laden. Daarnaast is het ook mogelijk om als werkgever te werken met een forfai­taire kostenvergoeding.

Meer info

Leveran­ciers van laadinfrastructuur voor bedrijfs­par­kings kunnen advies geven over het efficiënt gebruik van de laadpalen. Sociale secre­ta­riaten beschikken over meer info over de verschil­lende opties voor het vergoeden van werknemers voor het laden thuis.

Meer info over de nieuwe nettarieven
Nieuwe netta­rieven (onder meer capaci­teits­tarief) voor gezinnen en kleine bedrijven vanaf 1 januari 2023 | Vlaanderen.be

Het capaci­teits­tarief voor groot­ver­bruik­smeet­in­rich­tingen | Fluvius.