Het Pendelfonds van de Vlaamse Overheid subsi­dieert projecten die een duurzaam woon-werkverkeer bevor­deren. Projecten die tot doel hebben om het aantal autover­plaat­singen op het vlak van woon-werkverkeer te vermin­deren kunnen in aanmerking komen voor subsi­di­ëring uit het fonds, zoals initi­a­tieven om het fietsen, het gebruik van deelwagens en openbaar vervoer te stimuleren.

Het Pendelfonds werkt met projec­top­roepen, beperkt in tijd. Op 18 september 2023 wordt een nieuwe oproep gelan­ceerd. De oproep is gericht op projecten die de verbinding tussen het openbaar vervoer en de werkplek verbe­teren én op projecten die het gebruik van nabij­ge­legen fiets­snel­wegen stimuleren.

Voor wie

Bedrijven, bedrij­ven­groepen of andere private instel­lingen (al dan niet in samen­werking met lokale of provin­ciale overheden of andere publieke instel­lingen) kunnen de subsidie aanvragen.

Kostprijs werknemers

Niet van toepassing

Kostprijs werkgevers

Een dossier indienen en de bijbe­ho­rende begeleiding is gratis.

Voordelen werkgevers

De werkgever ontvangt een subsidie voor maatre­gelen die een modale verschuiving van niet-duurzame vervoer­mid­delen naar duurzame vervoer­mid­delen beogen. Het subsi­die­bedrag bedraagt maximaal de helft van de kosten, met een maximum van 200.000 euro. Bedrijven worden aangezet om bedrijfs­over­schrijdend een dossier in te dienen: het subsi­die­bedrag wordt verhoogd naargelang het dossier door twee of meer bedrijven wordt ingediend, met een maximum van 400.000 euro.

Een dossier­nummer aanvragen kan tot 18 oktober. Daarna hebben onder­ne­mingen tot 18 januari 2024 de tijd om het subsi­die­dossier te vervolledigen.

Initi­a­tief­nemers

Het Pendelfonds is opgericht door de Vlaamse Overheid, onder­steund door de Provin­ciale Mobili­teits­punten. Zij begeleiden u gratis en profes­si­oneel bij de opmaak van uw dossier.

http://www.pendelfonds.be/

Provin­ciaal Mobili­teitspunt Antwerpen:

Koningin Elisa­be­thlei 22 – 2018 Antwerpen
03 240 51 30
mobiliteitspunt@provincieantwerpen.be

Provin­ciaal Mobili­teitspunt Oost-Vlaanderen:

PAC Het Zuid – Woodrow Wilson­plein 2 – 9000 Gent
09 267 78 28
pmp@oost-vlaanderen.be