Een fiets­ver­goeding is een kilome­ter­ver­goeding die de werkgever geeft aan zijn perso­neels­leden die hun woon-werkver­plaat­­singen geheel of gedeel­telijk met de fiets doen. In sommige sectoren kan een fiets­ver­goeding ook worden toegekend voor dienst­ver­plaat­singen die per fiets gebeuren.

Een fiets­ver­goeding geldt zowel voor een gewone fiets als een elektrische fiets. Ook de fiets­ver­goeding voor speed pedelecs (elektrische fietsen met trapon­der­steuning tot 45 km/h) werd op 6 oktober 2017 definitief goedge­keurd door de Kamer van Volksvertegenwoordigers.

Voor wie

Vanaf 1 mei 2023 is de betaling van een fiets­ver­goeding in bepaalde gevallen niet langer een vrije keuze, maar een verplichting. CAO 164 roept het recht op een fiets­ver­goeding in het leven. De CAO is van toepassing op alle werkgevers actief in de private en non-profit sectoren. Deze CAO is aanvullend: dat betekent dat dit geen afbreuk kan doen aan de onder­­ne­­mings- of sectorale CAO’s die vandaag al een fiets­ver­goeding toekennen. CAO 164 is dus enkel van toepassing op werkgevers uit sectoren die nog geen eigen regeling hadden getroffen over een fietsvergoeding.

Vanaf 1 januari 2024 wordt de sociale en fiscale vrijstelling van de fiets­ver­goeding verhoogd tot 0,35 € per kilometer, met een plafond van 2500 € per jaar.

Kostprijs werknemers

Voor de werknemer is het een onbelastbaar inkomen zolang de fietser niet meer dan het wettelijk vrijge­stelde bedrag ontvangt. Indien de fietser meer dan het wettelijk vrijge­stelde bedrag krijgt, wordt het bedrag boven het wettelijk vrijge­stelde bedrag wel belast als loon.

Indien de werknemer opteert voor het bewijzen van zijn beroeps­kosten dan kan hij zijn fiets­ver­plaat­singen in het kader van woon-werkverkeer inbrengen als kost ten bedrage van het wettelijk vrijge­stelde bedrag. Dit mag gecumu­leerd worden met de eventuele fiets­ver­goeding van de werkgever.

Een werknemer kan voor hetzelfde traject slechts één fiscaal vrijge­stelde vergoeding ontvangen.

Kostprijs werkgevers

De werkgever mag het bedrag van de fiets­ver­goeding vrij bepalen. Meestal is dit echter het wettelijk vrijge­stelde bedrag dat momenteel 0,35 euro per kilometer bedraagt. Dit bedrag kan jaarlijks geïndexeerd worden. Indien de vergoeding hoger ligt dan het wettelijk vrijge­stelde bedrag, zijn ook sociale bijdragen verschuldigd door de werkgever.

Voordelen werkgevers

- De vergoeding zet meer werknemers aan om hun fiets te gebruiken.
- Het bedrag van de fiets­ver­goeding tot het wettelijk vrijge­stelde bedrag mag de werkgever inbrengen als 100% aftrekbare bedrijfskost waardoor de bedrijfs­winst en de daarop toege­paste vennoot­schaps­be­lasting daalt. Indien de fiets­ver­goeding ook uitbe­taald wordt voor dienst­ver­plaat­singen, is de fiets­ver­goeding een kost ‘eigen aan de werkgever’ die 100 % aftrekbaar is, maar wel sociale lasten genereert.

Meer info

Het wettelijk kader rond de fiets­ver­goeding wordt door de federale overheid vastgelegd. Voor meer infor­matie kunt u op deze website terecht. De inhoud van CAO 164 kan u hier raadplegen.