Slim naar Antwerpen roept onder­ne­mingen die willen inves­teren in alter­na­tieve mobili­teits­op­los­singen op om een project in te dienen. Daarbij moet modal shift, effici­ën­tieslag of time shift voorop­staan, zowel voor personen- als vracht­verkeer. De stads­dienst begeleidt jouw dossier.

Het project moet effectief zijn. Met effec­ti­viteit wordt verwezen naar de bijdrage van het project aan vlot, efficiënt, betrouwbaar en voorspelbaar personen- en/of goede­ren­verkeer, voorna­melijk in het hinder­gebied ten gevolge van de werken aan Oosterweel, meer bepaald aan de bypass van het viaduct van Merksem op Rechter­oever en aan Schel­de­krui­singen zoals de Kenne­dy­tunnel en Waaslandtunnel.

Ook projecten in de Vervoer­regio Antwerpen en het haven­gebied die het directe hinder­gebied ontlasten, komen in aanmerking voor de projec­toproep. Deze bijdrage betekent dus concreet een conges­tie­ver­min­dering die kan gerea­li­seerd worden op verschil­lende manieren, weerge­geven in volgorde van voorkeur: geen verplaatsing/mobiliteit, een modal shift, een effici­ën­tieslag en een time shift. Projecten met aantoonbare oplos­singen voor vracht­verkeer worden als voorkeurs­pro­jecten beoordeeld.

Kostprijs werknemers

Niet van toepassing.

Kostprijs werkgevers

Een dossier indienen en bijho­rende begeleiding is gratis.

Voordelen werkgevers

Er is een tussen­komst tot 50.000€ mogelijk. Deadline om een project in te dienen is 19 augustus.

Meer info over deze projec­toproep vind je hier.

Initi­a­tief­nemers

Deze projec­toproep is een initi­atief van Slim naar Antwerpen. De stads­dienst begeleidt jouw dossier.

Slim naar Antwerpen
Grote Markt 1, 2000 Antwerpen
03 22 11 333

Meer info