Flexibel werken kan een deel van de oplossing zijn om het mobili­teits­pro­bleem in uw organi­satie te tackelen. Thuis werken, flexibele werkuren, flex desk, satel­liet­kan­toren,… Er zijn heel wat vormen mogelijk. Om te achter­halen wat bij uw onder­neming het best past en welke weg u moet afleggen om tot een flexwerk­beleid te komen, kan u gebruik maken van de Flexwerkscan. Dit is een snelle onder­zoeks­me­thode die is gebaseerd op weten­schap­pelijk onderzoek. Na het invullen van een vragen­lijst, ontvangt u een geper­so­na­li­seerde evaluatie en advies.

Voor wie

Werkgevers die overwegen een flexwerk­beleid in te voeren of al enkele stappen hebben onder­nomen maar daar struc­tureel werk willen van maken.

Kostprijs werknemers

Niet van toepassing

Kostprijs werkgevers

De Flexwerkscan is gratis en online beschikbaar.

Voordelen werkgevers

De weten­schap­pelijk onder­bouwde test laat u toe om met beknopte tijds­in­ves­tering tot een oriën­te­rende analyse en helder praktisch advies te komen. Het advies wordt verleend op vier domeinen:
- Poten­tieel en aanpak (visie, motieven, communicatie)
- Betrok­kenheid en onder­steuning (rol leiding­ge­venden, coaching)
- Beleids­kader (afspraken, juridische facetten)
- Infra­structuur (ICT, werkplekinrichting)

Initi­a­tief­nemers

De Flexwerkscan is ontwikkeld door de Antwerp Management School en Zuid-Limburg Bereikbaar met de steun van Slim naar Antwerpen.

www.slimnaarantwerpen.be/nl/werkgevers/flexwerkscan