Een regeling van glijdende uurroosters is een arbeids­re­geling waarbij de werknemer zelf het begin en het einde van zijn arbeids­pres­taties en zijn pauzes bepaalt mits naleving van (door de werkgever) vastge­legde stam- en glijtijden. De stamtijden bevatten de verplichte aanwe­zig­heidsuren op de arbeids­plaats. De glijtijden zijn de periodes tijdens welke de werknemer het begin en het einde van zijn arbeidsdag kan moduleren alsook de eventuele voorziene pauzes. Door middel van tijdre­gi­stratie, blijft het systeem indivi­dueel controleerbaar.

Voor wie

Werknemers waarvan de functie het toelaat om hun werk flexibel te organi­seren. Tradi­ti­oneel is dit minder geschikt voor werknemers in ploegen, volcon­tinue produc­tie­om­ge­vingen, enz.

Kostprijs werknemers

Gratis

Kostprijs werkgevers

Gratis

Voordelen werkgevers

- Meer zeggen­schap over de werkor­ga­ni­satie zorgt voor een hogere tevre­denheid bij de werknemer en voor minder stress.
- Door de mogelijkheid om verkeers­stromen te spreiden, kunnen files vermeden worden.
- Door middel van tijdre­gi­stratie, blijft het systeem indivi­dueel contro­leerbaar.
- Er wordt op een soepele manier met begin- en einduur van de arbeidsdag omgesprongen, zonder dat er overuren worden gepres­teerd waarvoor overloon moet worden betaald of inhaalrust moet worden gegeven.

Initi­a­tief­nemers

Het wettelijk kader rond glijdende uurroosters wordt geregeld in de federale wetgeving rond Werkbaar Wendbaar Werk, door de invoering van artikel 20ter van de Arbeidswet van 16 maart 1971:

http://www.werk.belgie.be/defaultTab.aspx?id=45748