Telewerk houdt in dat de werknemer op regel­matige basis op een plaats buiten de onder­neming werkt en daarbij gebruik maakt van infor­ma­tie­tech­no­logie zoals een computer. Dat gebeurt steeds op vrijwillige basis. De plaats van de tewerk­stelling kan zich bevinden in de woning van de werknemer of op elke ander plaats gekozen door de werknemer.

De telewerker is niet onder­worpen aan alle wette­lijke bepalingen over de arbeidsduur. Indien de werknemer gedurende zijn tewerk­stelling van thuis uit gaat werken, worden wel enkele speci­fieke bepalingen in een bijlage bij de arbeids­over­een­komst opgenomen.

Voor wie

Werknemers waarvan de functie het toelaat om hun werk vanop afstand uit te voeren.

Kostprijs werknemers

Aan telewerkers die regel­matig thuis werken in plaats van op kantoor, mag de werkgever een vergoeding van 120 €/maand (15 € per werkdag, maximaal 2 werkdagen per week) uitbe­talen als vergoeding van de kosten van telewerken (elektri­citeit, water, verwarming, telefoon, papier, printinkt, onderhoud…). Voor het gebruik van een thuis­com­puter kan een bijko­mende vergoeding van 20 €/maand uitbe­taald worden, en nog eens 20 €/maand voor het gebruik van de thuis­com­puter. Op basis van rulings van de Dienst voor Vooraf­gaande Beslis­singen worden deze vergoe­dingen beschouwd als belas­ting­vrije terug­be­taling van ‘kosten eigen aan de werkgever’, zonder nood aan bewijsstukken.

Kostprijs werkgevers

Om de kosten van telewerken te vergoeden, mag de werkgever een vergoeding van 120 €/maand voor algemene onkosten uitbe­talen, en een vergoeding van 20€/maand voor het gebruik van de thuis­com­puter en van 20€/maand voor een privé-inter­­ne­t­aan­­sluiting. De algemene onkos­ten­ver­goeding van 120 €/maand wordt door de RSZ aanvaard voor vrijstelling van sociale bijdragen.

Voordelen werkgevers

- Thuis­wer­kende werknemers geven aan dat ze thuis effec­tiever werken en dat hun werk-privé­­balans erdoor verbetert.
- Door het vermijden van de verplaatsing naar het werk, vermindert de verkeersdruk én het stress­gevoel van de werknemer.

Bedrijfs­ge­tui­genis

- Lees hier hoe CARE een beleid rond telewerken invoerde.
- Lees hier hoe Kuehne + Nagel een beleid rond thuiswerk invoerde.
- Lees hier hoe Vande­la­notte Accoun­tancy een beleid rond telewerken invoerde.

Initi­a­tief­nemers

Het wettelijk kader rond thuis­werken is te vinden op de website van de FOD Werkge­le­genheid, Arbeid en Sociaal Overleg:

http://www.werk.belgie.be/defaultTab.aspx?id=42083

Vias institute en de FOD Mobiliteit en Vervoer hebben ook een toolbox opgesteld om een telewerk­beleid uit te stippelen:

https://www.telewerken.be/