De Vlaamse overheid subsi­dieert (semi)publieke laadinfrastructuur op privaat domein ter uitvoering van het beleids­kader ‘Clean Power for Transport’. Bedrijven die op eigen terrein laadpalen plaatsen, kunnen hiervoor een subsidie aanvragen op voorwaarde dat ze de palen (semi)publiek laten gebruiken.

Voor wie

Plaatsen buiten het openbare domein of binnen het openbare domein, waarbij de privaat­rech­te­lijke rechts­persoon een zakelijk recht heeft op een deel van het openbaar domein. Bijvoor­beeld parkings van bedrij­ven­ter­reinen, tanksta­tions, super­markten, … Bijkomend kan ook steun worden aange­vraagd voor laadinfrastructuur voor bestel­wagens die niet publiek toegan­kelijk is, voor zover ze wordt gebruikt om stads­kernen emissievrij te beleveren.

Kostprijs werknemers

Niet van toepassing.

Kostprijs werkgevers

U moet een dossier indienen met een duide­lijke project­be­schrijving en ‑begroting. Via de diverse criteria wordt uw dossier door een advies­com­missie gescoord.

Voordelen werkgevers

De maximale subsidie per project bedraagt 300.000 euro. Daarmee kunnen inves­te­ringen worden vergoed voor de plaatsing en slimme aansluiting van laadinfrastructuur en dit aan 20% van de kosten met een maximum van 1.000 euro per gerea­li­seerde charge point equivalent (CPE). Komen in aanmerking: inves­te­rings­kosten voor de plaatsing en slimme aansluiting van laadinfrastructuur, bekabeling en verzwaring van de elektri­ci­teits­in­stal­latie. Bij de projecten voor elektrische vracht­wagens komen eveneens de kosten voor het imple­men­teren van een reser­va­tie­systeem en het plaatsen voor fysieke barrières om parkeer­plaatsen te reser­veren in aanmerking.

Dit jaar wordt de scope uitge­breid en richt men zich op laadinfrastructuur voor perso­nen­wagens, bestel­wagens én vracht­wagens. Momenteel is er geen oproep.

Meer infor­matie vind je hier.

Initi­a­tief­nemers

De subsidie voor (semi)publieke laadinfrastructuur op privaat domein is een initi­atief van het Depar­tement Mobiliteit en Openbare Werken.

Depar­tement Mobiliteit en Openbare Werken (Afdeling Beleid)

02 553 78 88
beleid@mow.vlaanderen.be
www.milieuvriendelijkevoertuigen.be