De Ecolo­gie­premie+ is een subsidie van Agent­schap Innoveren en Onder­nemen (Vlaio) voor een aantal ecolo­gische inves­te­ringen. Onder­ne­mingen in het Vlaams Gewest kunnen hier gebruik van maken. Met deze subsidie wil de Vlaamse overheid onder­ne­mingen stimu­leren om hun produc­tie­proces duurzaam, klimaat­vrien­delijk, circulair en energie­zuinig te organi­seren. De Ecolo­gie­premie+ kan aange­vraagd worden voor inves­te­ringen in ecolo­gische techno­lo­gieën, zoals een elektrisch laadstation en de batterij voor een elektrische vrachtwagen.

Voor wie

KMO’s en grote onder­ne­mingen die inves­teren in ecolo­gische techno­lo­gieën vermeld op de LTL-lijst. Onder­ne­mingen kunnen tot 55% op de vermelde ecolo­gische meerkost ontvangen. Het totale bedrag aan toege­kende ecolo­gie­premie bedraagt maximaal één miljoen euro per onderneming.

Meer info vind je terug op deze website.

Initi­a­tief­nemers

De subsidie Ecolo­gie­premie+ is een initi­atief van het Agent­schap Innoveren en Ondernemen.

Agent­schap Innoveren en Ondernemen

Afdeling Steun Onder­ne­mingen – Dienst Ecologiesteun

0800 20 555
ecologiepremie@vlaio.be
vlaio.be/ecologiepremie